Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van Claro Communications:

Claro Communications, gcv
BTW BE0724.757.868
August Van Daelstraat 47
2610 Wilrijk

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Wanneer je ingaat op een offerte van Claro Communications aanvaard jij als klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als klant, tenzij we schriftelijk anders zijn overeengekomen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is altijd van toepassing. 

Artikel 2. De offerte
Mijn offerte is 1 maand geldig tenzij anders vermeld in de offerte.
Ik ga aan het werk na schriftelijk goedkeuring van de offerte. Dit mag per mail gebeuren. Er is geen voorschot noodzakelijk.

Artikel 3. De briefing

Ik schrijf mijn teksten op basis van een briefinggesprek of aangeleverd materiaal. Als jij, als klant, me materiaal aanlevert, sta jij in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn. Ik zal deze gegevens uiteraard vertrouwelijk behandelen. Ik kan als dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als klant, zijn verstrekt.

Artikel 4. De oplevering
Na het uitschrijven van de tekst, bezorg ik deze op de beloofde datum. Als jij als klant niet bereikbaar bent voor een briefing of niet reageert op vragen, kan de planning opschuiven.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht
Als jij als opdrachtgever wijzigingen aanbrengt aan de opdracht, aanvaard je dat dit invloed heeft op de afgesproken levertermijn. Als de gevraagde aanpassingen invloed hebben op de prijs, breng ik jou hiervan op de hoogte zodat we samen nieuwe afspraken kunnen maken.

Artikel 6. De correctieronde
Jij hebt als klant recht op een correctieronde. Dat betekent dat ik een tweede versie van de tekst aanlever, met aanpassingen gebaseerd op jouw feedback. Die correctieronde is inbegrepen in de prijs, tenzij jij als klant wijzigingen vraagt die zo erg afwijken van wat er oorspronkelijk is afgesproken, dat de tweede versie een geheel nieuwe tekst wordt. Dan bekijken we samen of er een nieuwe offerte nodig is.

Artikel 7. De prijs
De vermelde prijzen
worden altijd uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw (21%). Elke opdracht is anders (inhoud, moeilijkheidsgraad, lengte, dringendheid). De prijs die ik opgeef in een offerte geldt dus niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Ik behoud het recht om mijn tarieven jaarlijks te herzien.

Artikel 8. De factuur
Mijn offerteprijs is mijn factuurprijs. Je komt nooit achteraf voor verrassingen te staan. Wijkt de opdracht qua omvang ingrijpend af van wat we hebben afgesproken? Dan overleggen we samen of er een nieuwe offerte nodig is. Ik reken dus nooit eenzijdig extra uren aan. Ik stuur mijn factuur na afronding van de opdracht, maar voor de afronding van de correctieronde. Dit om te vermijden dat correctierondes worden gebruikt als manier om uitstel van betaling te verkrijgen. Jij behoudt als klant het recht op een correctieronde, ook na betaling van de factuur. Wanneer er een maand na oplevering geen gebruik is gemaakt van de correctieronde, beschouw ik de opdracht als goedgekeurd en sluit ik ze af.

Artikel 9. De betaling
Het gehele bedrag van de factuur maak jij als klant in één keer over naar rekeningnummer BE22 1431 0749 0047 met vermelding van het factuurnummer, te vinden op de facturatie. De factuur moet worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij als klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 7% per maand op het factuurbedrag plus een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 60,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. Klachten bij deze factuur zijn enkel ontvankelijk als je ze schriftelijk laat weten binnen de 8 dagen na uitgiftedatum. Bij geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Als klant heb jij de verantwoordelijkheid om mijn teksten na te kijken bij oplevering. Jij bent als klant dus de eindverantwoordelijke voor de inhoud en correctheid ervan en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
Als bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan mij, als dienstverlener, te wijten is, kan jij, als klant, mij schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er mij een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Ik kan als dienstverlener slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Ik ben niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 11. De auteursrechten
Op de teksten die ik schrijf (copywriting) zijn auteursrechten van toepassing. De opgeleverde teksten blijven dus mijn intellectuele eigendom totdat de volledige factuur is voldaan. Op dat moment draag ik de intellectuele rechten van mijn tekst over aan jou als eindklant en mag je die gebruiken en hergebruiken naar wens.

Artikel 12. Klachten
Tenzij ik binnen de acht dagen na de factuurdatum een schriftelijke klacht heb ontvangen, beschouw ik mijn factuur als aanvaard. Als een factuur geprotesteerd en niet betaald wordt, betekent dit ook dat de aangeleverde teksten niet gebruikt mogen worden. Als achteraf blijkt dat de teksten toch gebruikt werden, dan moet de factuur alsnog voldaan worden.

Artikel 13. Persoonsgegevens
Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de privacy policy van Claro Communications. Deze algemene voorwaarden lees je dus in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op de website.

Artikel 14. Betwisting
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.